Весна Лазаровска

Весна Лазаровска






picture Адреса на раб.
Титула
Звање Друго
Институција
Катедра Друго


Асистент

1 Основи на логопедија Сем 1 РЕД Л
2 Патологија на говор Сем 3 РЕД Л
3 Рехабилитација на патологија на слух Сем 5 РЕД Л