Специјализантите кои треба да започнат специјализација од 01.09.2014 година, ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се регистрираат електронски во системот преку http://ws.codex.mk:8081; Регистрација на специјализанти-Регистрирај се!