интернист Елена Цуракова

Елена Цуракова


picture Адреса на раб. 50 дивизија бр 6, 1000 Скопје
Титула интернист
Звање Помлад асистент
Институција Клиника за гастроентерохепатологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
7 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
8 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
9 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
10 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова