Христина Манџуковска Бицевска

Христина Манџуковска Бицевска


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Помлад асистент
Институција Клиника за детски болести
Катедра Катедра за педијатрија


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Педијатрија Сем 9 РЕД Мед
4 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
5 Педијатрија Сем 10 РЕД Мед
6 Педијатрија – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Педијатрија – семинар Сем 11 РЕД Мед
8 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
9 Педијатрија Сем 9 РЕД Мед-нова
10 Педијатрија Сем 10 РЕД Мед-нова
11 Клиничка пракса по Педијатрија Сем 11 РЕД Мед-нова
12 Педијатрија – семинар Сем 11 РЕД Мед-нова