доктор на медицина Габриела Новотни

Габриела Новотни


picture Адреса на раб. Vodnjanska 17 1000 Skopje
Титула доктор на медицина
Звање Помлад асистент
Институција Клиника за неврологија
Катедра Катедра за неврологија

Асистент

1 Неврологија Сем 7 РЕД Мед
2 Неврологија Сем 7 РЕД Мед-нова