Елена Ѓоргиевска Николовска

Елена Ѓоргиевска Николовска


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Помлад асистент
Институција Клиника за гинекологија и акушерство
Катедра Катедра за гинекологија и акушерство


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Гинекологија и акушерство Сем 8 РЕД Мед
4 Гинекологија и акушерство Сем 9 РЕД Мед
5 Гинекологија и акушерство – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Гинекологија и акушерство Сем 8 РЕД Мед-нова
7 Гинекологија и акушерство Сем 9 РЕД Мед-нова
8 Клиничка пракса по Гинекологија и акушерство Сем 11 РЕД Мед-нова