Снежана Марковиќ

Снежана Марковиќ


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Друго
Институција Друго
Катедра Катедра за интерна медицина


Професор

1 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
2 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Интерна медицина – семинар Сем РЕД Мед
7 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л