специјалист невролог Татјана Петковска Бошкова

Татјана Петковска Бошкова


picture Адреса на раб. Водњанска 17
Титула специјалист невролог
Звање Друго
Институција Клиника за неврологија
Катедра Катедра за неврологија


Асистент

1 Современ тераписки пристап во менаџирањето на епилепсиите Сем 7 ИЗБ Мед