д-р Биљана Јанеска

д-р Биљана Јанеска


Адреса на раб. Институт за судска медицина и криминалистика
Титула д-р
Звање Редовен професор
Институција Институт за судска медицина и криминалистика
Катедра Катедра за судска медицина

1 Медицинска етика и деонтологија Сем 2 РЕД Мед
2 Основи на научна работа Сем 4 РЕД Мед
3 Судска медицина Сем 10 РЕД Мед Може да оценува по предметот
4 Медицинска Етика Сем 1 РЕД МСТ
5 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД МСТ
6 Медицинска етика Сем 1 РЕД РТ
7 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД РТ
8 Медицинска етика Сем 1 РЕД Л
9 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД Л
10 Медицинска етика Сем 1 РЕД Ф
11 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД Ф
12 Медицинска етика Сем 2 РЕД Мед-нова
13 Основи на научна работа Сем 4 РЕД Мед-нова
14 Медицинска етика Сем 2 РЕД Мед-2017