Д-р сци Јорго Костов

Јорго Костов

CV English Jorgo Kostov, MD, PhD


picture Адреса на раб. ЈЗУУ Клиника за кардиологија, Мајка Тереза 17, 1000, Скопје
Титула Д-р сци
Звање Насловен доцент
Институција Институт за срцеви заболувања
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
6 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
8 Здравствена нега на интернистички болни со интерна медицина, дерматовенерологија и инфективни болест Сем 3 РЕД МСТ
9 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
10 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
11 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
12 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
13 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова