Покана за XXX Седница на Наставно научен совет на ден 17.11.2020 год. во 12 часот


Покана за XXX Седница на Наставно научен совет на ден 17.11.2020 год. (вторник) во 12 часот преку средствата за електронска комуникација (e-mail).