Покана за XXXI Седница на Наставно научен совет на ден 30.12.2020 год. во 12 часот


Покана за XXXI Седница на Наставно научен совет на ден 30.12.2020 год. (среда) во 12 часот преку средствата за електронска комуникација (e-mail).