• СЕКРЕТАР

Г-дин Горан Нелоски, дипломиран правник
e-mail: gneloski@medf.ukim.edu.mk

  • СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Одделение за настава и студентски прашања
– Раководител – Дипл.маш.инг. Борис Стојчески
e-mail: stojceski@medf.ukim.edu.mk

Одделение за последипломски (магистерски и специјализации) и докторски студии
– Раководител – Дипл. екк. Љубица Стојчевска
e-mail: ljubicastojcevska@yahoo.com

Одделение за правни работи 
– Раководител – Дипл. прав. Радмила Митаноска
e-mail: rtrifunovska@gmail.com

Одделение за општи и заеднички работи и човечки ресурси
– Раководител – Дипл. прав. Стево Панев
e-mail: stevo.panev@yahoo.com

Одделение за финансии и сметководство
– Раководител – Дипл. екк. Радмила Богојевска
e-mail: radmila.bogojevska@gmail.com

Одделение за јавни набавки
– Раководител – Дипл. екк. Гордана Вељковиќ-Костова
e-mail: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk