СЕКРЕТАР


Г-дин Горан Нелоски, дипломиран правник, e-mail: gneloski@medf.ukim.edu.mk

 

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА


 • Одделение за настава и студентски прашања
  Раководител – Дипл.маш.инг. Борис Стојчески, e-mail: stojceski@medf.ukim.edu.mk

 

 • Одделение за последипломски (магистерски и специјализации) и докторски студии
  Раководител – Дипл. екк. Љубица Стојчевска, e-mail: ljubicastojcevska@yahoo.com

 

 • Одделение за правни работи 
  Раководител – Дипл. прав. Радмила Митаноска, e-mail: rtrifunovska@gmail.com

 

 • Одделение за општи и заеднички работи и човечки ресурси
  Раководител – Дипл. прав. Стево Панев, e-mail: stevo.panev@yahoo.com

 

 • Одделение за финансии и сметководство
  Раководител – Дипл. екк. Радмила Богојевска, e-mail: radmila.bogojevska@gmail.com

 

 • Одделение за јавни набавки
  Раководител – Дипл. екк. Гордана Вељковиќ-Костова, e-mail: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk