ЦЕНТРИ


Центрите се формираат заради изведување, организирање и поттикнување на научноистражувачката и високообразовната дејност, пренесување на употребата на современите методи на работа, сознанијата и достигнувањата со мултидисциплинарен карактер. Центрите можат да вршат применувачка, односно апликативна дејност. Центри на Факултетот се:

  • Центар за јавно здравство
  • Центар за семејна медицина
  • Центар за имуни, молекулски и генетски испитувања (ЦИМГИ) http://www.iibhg.ukim.edu.mk/cimgi/index.html