СЕКРЕТАР


контакт тел: 02/3103-700

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА


 • Одделение за студентски прашања
  Раководител – Дипл. екк. Снежана Лузевска, e-mail: studentskiprashanja@medf.ukim.edu.mk

контакт тел: 02/3103-706

 • Одделение за специјализации, магистерски и докторски студии
  Раководител – м-р Соња Стамболиева, e-mail: stambolievas@yahoo.com

контакт тел: 02/3103-707

 • Одделение за правни работи 
  Раководител – Дипл. прав. Горан Нелоски, , e-mail: gneloski@medf.ukim.edu.mk

контакт тел: 02/3103-705

 • Одделение за човечки ресурси
  Раководител – м-р Бобан Јанкоски, e-mail: jankoski03@yahoo.com

контакт тел: 02/3103-704

 • Одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење
  Раководител – Дипл. екк. Марија Данилова, e-mail:  finansii@medf.ukim.edu.mk

контакт тел: 02/3103-725

 • Одделение за јавни набавки
  Раководител – Дипл. екк. Гордана Вељковиќ-Костова, e-mail: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk

контакт тел: 02/3103-726

 • Одделение за библиотечно работење
  Раководител e-mail: medlib@cmb.edu.mk

контакт тел: 02/3228-356

 • Службено лице за посредување со информации

Дипл.прав. Игор Николовски e-mail: igor.nikolovski@medf.ukim.edu.mk

контакт тел: 02/3103-706