Општа медицина Летен семестар 2018/19

I година

II година

III година

IV година

V година

VI година

Тригодишни стручни студии

Стручни  медицински сестри/техничари

Радиолошки технолози

Логопеди

Физиотерапевти