ДЕКАНПроф. Д-р Соња Топузовска,
Редовен професор по предметот Биохемија
Деканот е раководен орган.

Деканот го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство, во согласност со Статутот на Универзитетот.

Вршењето на должноста декан е неспоиво со вршењето на друга државна функција или функција во политичка партија.

 

ПРОДЕКАНИ


  • Продекан за специјализации и субспецијализации:

Проф. Д-р Игор Кафтанџиев, Вонреден професор по предметот Хирургија

 

  • Продекан за настава:

Проф. Д-р.Бети Зафирова Ивановска, Редовен професор по предметот Епидемиологија

 

  • Продекан за финансии:

Проф. Д-р. Златко Јаќовски, Професор по предметот Судска медицина

 

  • Продекан за наука:

Проф. Д-р. Розалинда Попова, Редовен професор по предметот Интерна медицина