НОВА студиска програма по ОПШТА МЕДИЦИНА -акредитирана во 2014/15

Општа медицина-студиска програма акредитирана во 2010/11

Мед. сестри и техничари

Радиолошки технолози

Логопеди

Физиотерапевти

Изборни предмети за тригодишни студии