Поранешни наставници на Медицинскиот факултет


 • Н. сор. д-р Миленко Костов
 • Н. сор. д-р Виктор Камнар
 • Вонр. проф. д-р Сотир Ставридис
 • Доц. д-р Александар Ѓорески
 • Доц. д-р Менка Лазареска
 • Ред. проф. д-р Игор Кафтанџиев
 • Вонр.проф.д-р Горан Петровски
 • Доц.д-р Наташа Алулоска
 • Ред.проф.д-р Слободан Дамјановски
 • Н.сов.д-р Лујза Груевска
 • Н.сор.д-р Мира Полазаревска
 • Ред.проф.д-р Сашо Стојчев
 • Ред.проф.д-р Оливера Стојчева Танева
 • Доц.д-р Марија Хаџи Лега
 • Доц.д-р Билјана Чонеска Јованова
 • Ред.проф.д-р Ацо Димов
 • В.н.сор.д-р Сашо Гелев
 • Доц.д-р Снежана Палчевска Коцевска
 • Ред.проф.д-р Слободан Дамјановски
 • Насл.доц.д-р Антонио Георгиев
 • Ред.проф.д-р Владимир Котевски
 • Ред.проф.д-р Зорка Николова Тодорова
 • Ред.проф. Љубе Ивковски
 • Ред.проф.д-р Живко Попов
 • Ред.проф. Ѓорѓи Оровчанец
 • Вон.проф. Антонио Глигориевски
 • Ред.проф-д-р Кирил Лозанче
 • В.н.сор.д-р Александар Сајковски
 • В.н.сор.д-р Елизабета Зисовска
 • В.науч.сор. Милка Јанкуловска Здравковска
 • Ред.проф.д-р Милица Ивановска
 • Ред.проф.д-р Зоран Трајковски
 • Вон.проф.д-р Глигор Димитров
 • Ред,проф.д-р Ѓорѓи Зафироски
 • Ред.проф.д-р Ѓорѓи Бабушку
 • Н.сор.д-р Никола Ѓоргов
 • Вон.проф.д-р Љупчо Лековски
 • Ред.проф.д-р Васко Василевски
 • Насл.вон.проф.д-р Владимир Миленков
 • Ред.проф.д-р Лилјана Илиевска
 • Ред.проф.д-р Васил Илиев
 • Ред.проф.д-р Марија Влчкова Лашкоска
 • Ред.проф.д-р Славјанка Поповска
 • Ред.проф.д-р Лилјана Божиновска
 • Н.сор.д-р Емилија Јаневиќ
 • Проф.д-р Тане Маркоски
 • Проф.д-р Ѓорѓи Толовски
 • Проф.д-р Борче Петровски
 • Проф.д-р Петар Илиевски
 • Проф.д-р Андреја Аровски
 • Проф.д-р Владо Димов
 • Проф.д-р Ѓорѓи Пиловски