Виш научен соработник


 • в. н. сор. д-р Јагода Стојковиќ
 • в. н. сор. д-р Тошо Плашески
 • в. н. сор. д-р Игор Николов
 • в. н. сор. д-р Антонио Георгиев
 • в. н. сор. д-р Татјана Зорчец 
 • в. н. сор. д-р Лазо Новески
 • в. н. сор. д-р Катерина Касапинова
 • в. н. сор. д-р Огнен Ивановски
 • в. н. сор. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска
 • в. н. сор. д-р Јулијана Брезовска Кавракова
 • в. н. сор. д-р Маја Јурхар Павлова
 • в. н. сор. д-р Гордана Мирчевска
 • в. н. сор. д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска
 • в. н. сор. д-р Тони Трипуноски
 • в. н. сор. д-р Емилија Атанасовска
 • в. н. сор. д-р Игор Кикерков
 • в. н. сор. д-р Драгица Зенделовска
 • в. н. сор. д-р Марија Петрушевска
 • в. н. сор. д-р Елена Петрова Костова
 • в. н. сор. д-р Калина Ѓорѓиевска
 • в. н. сор. д-р Виолета Анастасовска