Вонредни професори


 • Вонр. проф. д-р Ирена Кафеџиска
 • Вонр. проф. д-р Маријан Бошевски
 • Вонр. проф. д-р Ѓулшен Селим
 • Вонр. проф. д-р Весна Ристовска
 • Вонр. проф. д-р Марија Вавлукис
 • Вонр. проф. д-р Славица Шубевска-Стратрова
 • Вонр. проф. д-р Снежана Марковиќ-Темелкова
 • Вонр. проф. д-р Билјана Герасимовска-Китановска
 • Вонр. проф. д-р Ѓорѓи Дерибан
 • Вонр. проф. д-р Калина Гривчева Старделова
 • Вонр. проф. д-р Лидија Петковска
 • Вонр. проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ
 • Вонр. проф. д-р Христо Пејков
 • Вонр. проф. д-р Ирина Пановска Ставридис
 • Вонр. проф. д-р Дејан Спасовски
 • Вонр. проф. д-р Констандина Кузевска Манева
 • Вонр. проф. д-р Лидија Карева
 • Вонр. проф. д-р Светлана Кочева
 • Вонр. проф. д-р  Марина Крстевска Константинова
 • Вонр. проф. д-р Аспазија Софијанова
 • Вонр. проф. д-р Соња Бојаџиева
 • Вонр. проф. д-р Татјана Јаќовска
 • Вонр. проф. д-р Кристина Миронска
 • Вонр. проф. д-р Крсто Гроздановски
 • Вонр. проф. д-р Емилија Цветковска
 • Вонр. проф. д-р Драгана Петровска Цветковска
 • Вонр. проф. д-р Арбен Таравари
 • Вонр. проф. д-р Лилјана Игњатова
 • Вонр. проф. д-р Ненси Манушева
 • Вонр. проф. д-р Славица Арсова Хаџи Анѓелковска
 • Вонр. проф. д-р Виктор Исјановски
 • Вонр. проф. д-р Катерина Дамевска
 • Вонр. проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска
 • Вонр. проф. д-р Маја Јакимовска Димитровска
 • Вонр. проф. д-р Симон Трпески
 • Вонр. проф. д-р Оливер Станков
 • Вонр. проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска
 • Вонр. проф. д-р Лазар Тодоровиќ
 • Вонр. проф. д-р Христијан Костов
 • Вонр. проф. д-р Боро Џонов
 • Вонр. проф. д-р Сотир Ставридис
 • Вонр. проф. д-р Скендер Саиди
 • Вонр. проф. д-р Ристо Чоланчески
 • Вонр. проф. д-р Светозар Антовиќ
 • Вонр. проф. д-р Реџеп Сељмани
 • Вонр. проф. д-р Билјана Кузмановска
 • Вонр. проф. д-р Андријан Карталов
 • Вонр. проф. д-р Атанас Сивевски
 • Вонр. проф. д-р Даниела Георгиева
 • Вонр. проф. д-р Роза Џолева Толевска
 • Вонр. проф. д-р Горан Димитров
 • Вонр. проф. д-р Глигор Тофоски
 • Вонр. проф. д-р Јадранка Георгиевска
 • Вонр. проф. д-р Ана Данева Маркова
 • Вонр. проф. д-р Биљана Зафирова
 • Вонр. проф. д-р Елизабета Чадиковска
 • Вонр. проф. д-р Аце Додевски
 • Вонр. проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска
 • Вонр. проф. д-р Ана Кафтанџиева
 • Вонр. проф. д-р Татјана Грданоска
 • Вонр. проф. д-р Весна Котевска
 • Вонр. проф. д-р Сања Манчевска
 • Вонр. проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска
 • Вонр. проф. д-р Славица Костадинова Куновска
 • Вонр. проф. д-р Рубенс Јовановиќ
 • Вонр. проф. д-р Венјамин Мајсторов
 • Вонр. проф. д-р Ана Угринска
 • Вонр. проф. д-р Јасмина Тројачанец
 • Вонр. проф. д-р Круме Јаќовски
 • Вонр. проф. д-р Златко Јаќовски
 • Вонр. проф. д-р Рената Јанкова Ајановска
 • Вонр. проф. д-р Александар Станков
 • Вонр. проф. д-р Дејан Трајков
 • Вонр. проф. д-р Гордана Ристовска
 • Вонр. проф. д-р Игор Спироски
 • Вонр. проф. д-р Драган Мијакоски
 • Вонр. проф. д-р Сашо Столески
 • Вонр. проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева
 • Вонр. проф. д-р Елена Шукарова Ангеловска
 • Вонр. проф. д-р Александар Петличковски
 • Вонр. проф. д-р Катарина Ставриќ
 • Вонр. проф. д-р Томислав Станковски