Вонредни професори


 • Вонр. проф. д-р Ѓорѓи Дерибан
 • Вонр. проф. д-р Калина Гривчева Старделова
 • Вонр. проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ
 • Вонр. проф. д-р Христо Пејков
 • Вонр. проф. д-р Жанина Переска
 • Вонр. проф. д-р Дејан Спасовски
 • Вонр. проф. д-р Јорго Костов
 • Вонр. проф. д-р Емилија Антова
 • Вонр. проф. д-р Лидија Попоска
 • Вонр. проф. д-р Александра Пивкова Вељановска
 • Вонр. проф. д-р Сања Трајкова
 • Вонр. проф. д-р Владимир Андреевски
 • Вонр. проф. д-р Соња Бојаџиева
 • Вонр. проф. д-р Татјана Јаќовска
 • Вонр. проф. д-р Кристина Миронска
 • Вонр. проф. д-р Силвана Наунова Тимовска
 • Вонр. проф. д-р Илија Кировски
 • Вонр. проф. д-р Крсто Гроздановски
 • Вонр. проф. д-р Марија Цветановска
 • Вонр. проф. д-р Драгана Петровска Цветковска
 • Вонр. проф. д-р Иван Барбов
 • Вонр. проф. д-р Виктор Исјановски
 • Вонр. проф. д-р Кадри Хаџихамза
 • Вонр. проф. д-р Стојан Бајрактаров
 • Вонр. проф. д-р Зоја Бабинкостова
 • Вонр. проф. д-р Катерина Дамевска
 • Вонр. проф. д-р Елизабета Стојовска Јовановска
 • Вонр. проф. д-р Маја Јакимовска Димитровска
 • Вонр. проф. д-р Билјана Пргова
 • Вонр. проф. д-р Симонида Црвенкова
 • Вонр. проф. д-р Виолета Клисаровска
 • Вонр. проф. д-р Игор Стојковски
 • Вонр. проф. д-р Симон Трпески
 • Вонр. проф. д-р Оливер Станков
 • Вонр. проф. д-р Елизабета Мирчевска Жоговска
 • Вонр. проф. д-р Лазар Тодоровиќ
 • Вонр. проф. д-р Христијан Костов
 • Вонр. проф. д-р Боро Џонов
 • Вонр. проф. д-р Скендер Саиди
 • Вонр. проф. д-р Ристо Чоланчески
 • Вонр. проф. д-р Светозар Антовиќ
 • Вонр. проф. д-р Реџеп Сељмани
 • Вонр. проф. д-р Венко Филипче
 • Вонр. проф. д-р Сашо Дохчев
 • Вонр. проф. д-р Борислав Кондов
 • Вонр. проф. д-р Огнен Костовски
 • Вонр. проф. д-р Шабан Мемети
 • Вонр. проф. д-р Марјан Камилоски
 • Вонр. проф. д-р Владимир Рендевски
 • Вонр. проф. д-р Александра Димовска Гавриловска
 • Вонр. проф. д-р Атанас Сивевски
 • Вонр. проф. д-р Марија Јовановски Срцева
 • Вонр. проф. д-р Роза Џолева Толевска
 • Вонр. проф. д-р Горан Димитров
 • Вонр. проф. д-р Глигор Тофоски
 • Вонр. проф. д-р Јадранка Георгиевска
 • Вонр. проф. д-р Ана Данева Маркова
 • Вонр. проф. д-р Габриела Копачева Барсова
 • Вонр. проф. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска
 • Вонр. проф. д-р Ирена Костовска
 • Вонр. проф. д-р Елизабета Чадиковска
 • Вонр. проф. д-р Аце Додевски
 • Вонр. проф. д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска
 • Вонр. проф. д-р Билјана Трпковска
 • Вонр. проф. д-р Лена Какашева Маженкова
 • Вонр. проф. д-р Татјана Грданоска
 • Вонр. проф. д-р Маја Јурхар Павлова
 • Вонр. проф. д-р Славица Костадинова Куновска
 • Вонр. проф. д-р Рубенс Јовановиќ
 • Вонр. проф. д-р Магдалена Богдановска Тодоровска
 • Вонр. проф. д-р Ана Угринска
 • Вонр. проф. д-р Синиша Стојаноски
 • Вонр. проф. д-р Томислав Станковски
 • Вонр. проф. д-р Јасмина Тројачанец
 • Вонр. проф. д-р Круме Јаќовски
 • Вонр. проф. д-р Мери Киријас
 • Вонр. проф. д-р Рената Јанкова Ајановска
 • Вонр. проф. д-р Александар Станков
 • Вонр. проф. д-р Игор Спироски
 • Вонр. проф. д-р Валентина Коевска
 • Вонр. проф. д-р Билјана Митревска
 • Вонр. проф. д-р Драган Мијакоски
 • Вонр. проф. д-р Сашо Столески