ДЕКАНПроф. д-р Соња Топузовска,
Деканот е раководен орган. Деканот го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство, во согласност со Статутот на Универзитетот.

Вршењето на должноста декан е неспоиво со вршењето на друга државна функција или функција во политичка партија.

ПРОДЕКАНИ


  • Продекан за специјализации и супспецијализации:

Доц. д-р. Ана Данева Маркова

  • Продекан за настава:

Проф. д-р. Бети Зафирова Ивановска

  • Продекан за финансии:

Проф. д-р. Златко Јаќовски

  • Продекан за наука:

Проф. д-р. Розалинда Попова