ИНСТИТУТИ


 • Институт за анатомија – www.anatomija.mk
 • Институт за имунобиологија и хумана генетика – www.iibhg.ukim.edu.mk/index.html
 • Институт за медицинска физиологија и антропологија
 • Институт за микробиологија и паразитологија
 • Институт за медицинска и експериментална биохемија
 • Институт за медицинска хистологија и ембриологија
 • Институт за патолошка анатомија
 • Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика
 • Институт за судска медицина и криминалистика
 • Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина
 • Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија
 • Институт за социјална медицина