КАТЕДРИ


 • Катедра за медицинска хемија – http://www.katmedhem.ukim.edu.mk
 • Катедра за анатомија – http://www.anatomija.mk
 • Катедра за биохемија
 • Катедра за хстологија со ембриологија
 • Катедра за физиологија
 • Катедра за микробиологија со паразитологија
 • Катедра по патолошка анатомија
 • Катедра за патолошка физиологија
 • Катедра за фармакологија со токсикологија
 • Катедра за имунологија – http://www.iibhg.ukim.edu.mk/Obrazovanie/KatedImuno.htm
 • Катедра за епидемиологија со статистика и информатика
 • Катедра за социјална медицина
 • Катедра за судска медицина
 • Катедра за медицинска етика
 • Катедра за нуклеарна медицина
 • Катедра за радиологија
 • Катедра за интерна медицина
 • Катедра за педијатрија
 • Катедра за инфективни болести
 • Катедра за неврологија – http://www.nevrologija.com.mk
 • Катедра за психијатрија и медицинска психологија
 • Катедра за онкологија со радиотерапија
 • Катедра за дерматовенерологија
 • Катедра за хирургија
 • Катедра за ортопедија – ortopedijakatedra@gmail.com
 • Катедра за офталмологија
 • Катедра за оториноларингологија
 • Катедра за гинекологија и акушерство
 • Катедра за анестезија со реанимација
 • Катедра за хигиена
 • Катедра за физикална медицина и рехабилитација
 • Катедра за трансфузиологија – http://www.itm.org.mk
 • Катедра за медицина на труд
 • Катедра за хумана генетика – http://www.iibhg.ukim.edu.mk/Obrazovanie/KatedHugen.htm