КЛИНИКИ


 • ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања www.endocrinology.org.mk
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија www.toxicology.org.mk
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија www.nefrologija.org.mk
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија www.ihdmkd.edu.mk
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија www.oncoloqy.org.mk
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за анестезија,реанимација и интензивно лекување
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за уво,нос и грло
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби www.zim.org.mk
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за ортопедски болести
 • ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија
 • ЈЗУ Универзитетска Клиника за хирушки болести “Св.Наум Охридски”-Скопје