Конечни ранг листи од трет уписен рок

Конечни ранг листи од трет уписен рок

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ на МЕДИЦИНСКИ факултет во третиот уписен рок

во I (прв) семестар

При запишување кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1)

 • Индекс и студентска легитимација
 • Образец за запишување на семестар со таксена марка од 50 денари
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3

2)

 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на УКИМ, со назнака ИКСА на УКИМ, Медицински факултет
 • На сметката на Ректорат
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600103689 788-18
 • Приходна шифра: 723012-41

3)

 • Потврда за уплатени 1000 денари, за студентски информатор, наставна програма, електронска картичка за евиденција, одржување
  • На сметката на Медицинскиот факултет
  • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
  • Приходна шифра: 723119-41

4)Потврда за уплатена I прва рата школарина, и тоа: (100 евра-државна квота, 200 евра-кофинасирање)

 • На сметката на Медицинскиот факултет
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
 • Приходна шифра: 723119-41