Научни советници


  • н. сов. д-р Светлана Станковиќ
  • н. сов. д-р Весна Радуловиќ-Божиновска
  • н. сов. д-р Борјанка Танева
  • н. сов. д-р Билјана Ширгоска
  • н. сов. д-р Соња Кузмановска
  • н. сов. д-р Анита Христова Димчева
  • н. сов. д-р Виолета Анастасовска