Научни соработници


 • н. сор. д-р Дафина Николова
 • н. сор. д-р Ирена Митевска  
 • н. сор. д-р Галина Северова Андреевска
 • н. сор. д-р Атип Рамадани
 • н. сор. д-р Валентина Андова
 • н. сор. д-р Елена Цуракова Ристовска
 • н. сор. д-р Владимир Пушевски
 • н. сор. д-р Александра Бабуловска
 • н. сор. д-р Елена Јовановска Јанева
 • н. сор. д-р Емилија Николовска Трпчевска
 • н. сор. д-р Светлана Павлевска Кузмановска
 • н. сор. д-р Билјана Зафировска Талеска
 • н. сор. д-р Ирина Ангеловска
 • н. сор. д-р Марија Здравеска
 • н. сор. д-р Арѓент Муча
 • н. сор. д-р Орхидеја Стомнароска Дамчевски
 • н. сор. д-р Марија Димзова
 • н. сор. д-р Сања Петрушевска Маринковиќ
 • н. сор. д-р Илир Демири
 • н. сор. д-р Бојан Бошковски
 • н. сор. д-р Татјана Делева Стошевска
 • н. сор. д-р Слободанка Саздова Бурнеска
 • н. сор. д-р Анета Спасовска Трајановска
 • н. сор. д-р Маргарита Пенева
 • н. сор. д-р Александар Трифуновски
 • н. сор. д-р Бујар Османи
 • н. сор. д-р Љубомир Огњеновиќ
 • н. сор. д-р Бисера Николовска
 • н. сор. д-р Ненад Атанасов
 • н. сор. д-р Алан Андоновски
 • н. сор. д-р Александра Атанасова Бошку
 • н. сор. д-р Ана Коцевска
 • н. сор. д-р Кирил Михајлов
 • н. сор. д-р Марко Костовски
 • н. сор. д-р Марија Бујароска Перковиќ
 • н. сор. д-р Виолета Дејанова Илијевска