Научни соработници


 • н. сор. д-р Дафина Николова
 • н. сор. д-р Ирена Митевска  
 • н. сор. д-р Галина Северова Андреевска
 • н. сор. д-р Атип Рамадани
 • н. сор. д-р Валентина Андова
 • н. сор. д-р Ирфан Ахмети
 • н. сор. д-р Елена Цуракова Ристовска
 • н. сор. д-р Фана Личоска Јосифовиќ
 • н. сор. д-р Владимир Пушевски
 • н. сор. д-р Силвана Наунова Тимовска
 • н. сор. д-р Илија Кировски  
 • н. сор. д-р Николина Здравеска
 • н. сор. д-р Христина Манџуковска 
 • н. сор. д-р Орхидеја Стомнароска
 • н. сор. д-р Катерина Бошковска
 • н. сор. д-р Валентина Цвејоска Чолаковска
 • н. сор. д-р Марија Димзова
 • н. сор. д-р Сања Петрушевска Маринковиќ
 • н. сор. д-р Бојан Бошковски
 • н. сор. д-р Анета Спасовска Трајановска
 • н. сор. д-р Смиљана Бундовска Коцев
 • н. сор. д-р Александар Шумковски
 • н. сор. д-р Владимир Јоксимовиќ
 • н. сор. д-р Игор Пеев
 • н. сор. д-р Миленко Костов
 • н. сор. д-р Андреја Гавриловски
 • н. сор. д-р Маргарита Пенева
 • н. сор. д-р Марија Јовановски Срцева
 • н. сор. д-р Виктор Камнар
 • н. сор. д-р Ненад Атанасов
 • н. сор. д-р Алан Андоновски
 • н. сор. д-р Гордана Мирчевска
 • н. сор. д-р Лилјана Лабачевска Ѓатовска
 • н. сор. д-р Александар Ефтимов