МОН ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ  на Медицинскиот факултет

2021-2023 година

„Нуклеарно медицински методи во предтрансплантациона евалуација на потенцијални донори на бубрег, во проценка на нефротоксичност и дијагностика на други состојби со намалена бубрежна функција“

Носител

Институт за Патофизиологија и Нуклеарна медицина, Универзитетска Клиника за Нефрологија, Универзитетска Клиника за Урологија, Медицински факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје

“Молекуларна лабораторија за одличност за детекција на гени со најнова технологија за новогенерациско секвенционирање”

Носител

Институт за патологија, Медицински факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје

Носител

Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

„Акредитација на медицинска лабораторија: предизвици и можности“