Конечна ранг листа за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител

Конечна ранг листа за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител