Пензионирани наставници на Медицинскиот факултет


 • Ред. проф. д-р Златица Димитријевиќ – Гошева
 • Ред. проф. д-р Стојка Нацева Фуштиќ
 • Ред. проф. д-р Василчо Спиров
 • Ред. проф. д-р Розана Кацарска
 • Ред. проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
 • Ред. проф. д-р Оливер Каранфилски
 • Ред. проф. д-р Звонко Миленковиќ
 • Ред. проф. д-р Биљана Јанеска
 • Ред. проф. д-р Снежана Смичкоска
 • Ред. проф. д-р Снежана Стојковска
 • Виш науч. сор. д-р Лазо Новески
 • Доц. д-р Фродите Јакимовска
 • Ред. проф. д-р Весна Димовска Јорданова
 • Ред. проф. д-р Марија Ралева
 • Ред. проф. д-р Велибор Тасиќ
 • Ред. проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
 • Ред. проф. д-р Весна Герасимовска
 • Ред. проф. д-р Ѓеорѓи Божиновски
 • Н. сов. д-р Снежана Јанчевска
 • Ред. проф. д-р Елисавета Стикова
 • Ред. проф. д-р Драган Ѓорѓев
 • Ред. проф. д-р Розалинда Исјановска
 • Ред. проф. д-р Никола Пановски
 • Ред. проф. д-р Наташа Наќева Јаневска
 • Ред. проф. д-р Милена Голубовиќ Арсовска
 • Ред. проф. д-р Златко Темелковски
 • Ред. проф. д-р Мирјана Шошолчева
 • Ред. проф. д-р Славчо Стојменски
 • Ред. проф. д-р Зоран Спировски
 • Ред. проф. д-р Светлана Антевска Грујоска
 • Ред. проф. д-р Михаел Груневски
 • Ред. проф. д-р Лидија Карева
 • Ред. проф. д-р Филип Дума
 • Ред. проф. д-р Ката Мартинова
 • Ред. проф. д-р Емилија Влашки
 • Ред, проф. д-р Зоран Гучев
 • Ред. проф. д-р Ирена Кафеџиска
 • Ред. проф. д-р Борче Георгиевски
 • Ред. проф. д-р Лидија Чевреска
 • Ред. проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска
 • Ред.проф.д-р Викторија Чалоска Иванова
 • Ред.проф.д-р Климе Ѓорески
 • Ред.проф.д-р Марина Давчева Чакар
 • Ред.проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова
 • Ред.проф.д-р Билјана Таушанова
 • Ред.проф.д-р Марија Папазова
 • Ред.проф.д-р Александар Стојановиќ
 • Ред.проф.д-р Владо Јаневски
 • Н.сов.д-р Лилјана Тозија
 • Вонр.проф.д-р Валентина Крстевска
 • Ред.проф.д-р Лазар Лазаров
 • Н.сор.д-р Драгица Јурковиќ
 • Ред.проф.д-р Милена Петровска
 • Ред.проф.д-р Горица Брешковска
 • Ред.проф.д-р Бисерка Јовковска Ќаева
 • Ред.проф.д-р Даниела Чапароска
 • Ред.проф.д-р Драган Даниловски
 • Ред.проф.д-р Лилјана Миленкова
 • Ред.проф.д-р Грацилија Кировска
 • Ред.проф.д-р Лилјана Спасевска
 • Ред.проф.д-р Весна Јаневска
 • Ред.проф.д-р Оливија Васкова
 • Ред.проф.д-р Кристин Василевска
 • Ред.проф.д-р Анастасика Попоска
 • Ред.проф.д-р Марија Крстевска
 • Ред.проф.д-р Слободан Николиќ
 • Ред.проф. д-р Виолета Груневска
 • Ред.проф.д-р Добрила Тосовска Лазарова
 • Ред.проф.д-р Анѓа Стратеска Зафироска
 • Ред.проф.д-р Маргарета Стефанова Балабанова
 • Ред.проф.д-р Невена Костовска
 • Ред.проф.д-р Ладислава Грчевска
 • Ред.проф.д-р Мирјана Кочова
 • Ред.проф.д-р Милчо Пановски
 • Ред.проф.д-р Гордана Пемовска
 • Ред.проф.д-р Здравко Чакар
 • Ред.проф.д-р Миленка Благоевска
 • Ред.проф.д-р Петранка Мишевска
 • Ред.проф.д-р Перица Петровски
 • Ред.проф.д-р Митко Ќаев
 • Ред.проф.д-р Дончо Донев
 • Ред.проф.д-р Васка Антевска
 • Ред.проф.д-р Весна Пејоска Геразова
 • Ред.проф.д-р Цветанка Божиновска
 • Насл.вонр.проф.д-р Олга Тодоровска
 • Ред.проф.д-р Самуел Садикарио
 • Ред.проф.д-р Мирослав Гавриловски
 • Ред.проф.д-р Љубе Глигоровски
 • Ред.проф.д-р Томе Стефановски
 • Ред.проф.д-р Алексеј Дума
 • Ред.проф.д-р Спасе Јовковски
 • Ред.проф.д-р Владимир Георгиев
 • Ред.проф.д-р Никола Оровчанец
 • Ред.проф.д-р Лидија Добрковиќ
 • Ред.проф.д-р Милчо Богоев
 • Ред.проф.д-р Гаврил Тодоровски
 • Ред.проф.д-р Софијанка Гламочанин
 • Ред.проф.д-р Стевка Богдановска
 • Ред.проф.д-р Бранкица Крстевска
 • Вонр.проф.д-р Сузана Лопарска
 • Ред.проф.д-р Славејко Сапунов
 • Ред.проф.д-р Чедомир Димитровски
 • Ред.проф.д-р Биљана Богоева
 • Ред.проф.д-р Костандина Корнети Пекевска
 • Ред.проф.д-р Миљана Толовска
 • Ред.проф.д-р Снежана Ефремова Аарон
 • Вонр.проф.д-р Снежана Дугановска
 • Ред.проф.д-р Татјана Андреевска
 • Ред.проф.д-р Снежана Бошњаковска
 • Ред.проф.д-р Катица Пиперкова
 • Ред.проф.д-р Дафина Кузмановска
 • Ред.проф.д-р Билјана Сидовска Ивановска
 • Виш науч.сор.д-р Лилјана Хаџи-Пецова
 • Ред.проф.д-р Мирко Крстевски
 • Ред.проф.д-р Лилјана Манева Костовска
 • Ред.проф.д-р Снежана Влашки Јекиќ
 • Ред.проф.д-р Владимир Серафимоски
 • Ред.проф.д-р Кочо Чакалароски
 • Ред.проф.д-р Стојмир Петров
 • Ред.проф.д-р Мане Грличков
 • Ред.проф.д-р Илија Тодоров
 • Ред.проф.д-р Љубомир Ивановски
 • Ред.проф.д-р Нада Петрова
 • Ред.проф.д-р Стефанка Грујовска
 • Ред.проф.д-р Мирко Спироски
 • Ред.проф.д-р Нинослав Ивановски
 • Ред.проф.д-р Мирче Симеонов
 • Ред.проф.д-р Ѓорѓи Велковски
 • Ред.проф.д-р Јордан Чаловски
 • Насл.доц.д-р Бранимир Павловски
 • Ред.проф.д-р Соња Пеова
 • Ред.проф.д-р Ангел Ончевски
 • Ред.проф.д-р Марија Шољакова
 • Ред.проф.д-р Лиљана Пота
 • Ред.проф.д-р Миодраг Врчаковски
 • Ред.проф.д-р Магдалена Жантева Наумоска
 • Ред.проф.д-р Вера Спироска
 • Ред.проф.д-р Љубица Павлова
 • Ред.проф.д-р Татјана Чапароска
 • Ред.проф.д-р Анета Димитровска
 • Ред.проф.д-р Катица Зафировска
 • Ред.проф.д-р Гордана Адамова
 • Ред.проф.д-р Вера Петрова
 • Ред.проф.д-р Петраки Корнети
 • Ред.проф.д-р Ордан Нојков
 • Ред.проф.д-р Љупчо Каревски
 • Ред.проф.д-р Нада Марина
 • Ред.проф.д-р Лилија Николова
 • Ред.проф.д-р Трајанка Трајковска
 • Виш науч.сор.д-р Анѓел Митревски
 • Ред.проф.д-р Вера Даскаловска
 • Ред.проф.д-р Оливера Муратовска
 • Науч.сов.д-р Јелена Максимовиќ Павловиќ
 • Виш науч.сор.д-р Тодор Груев
 • Ред.проф.д-р Александар Анчевски
 • Ред.проф.д-р Нада Поп Јорданова
 • Ред.проф.д-р Јордан Савески
 • Ред.проф.д-р Илија Филипче
 • Науч.сов.д-р Марија Манева
 • Ред.проф.д-р Надежда Киријас
 • Ред.проф.д-р Соња Џикова
 • Ред.проф.д-р Марија Кутурец
 • Ред.проф.д-р Слобода Џекова Стојкова
 • Виш науч.сор.д-р Васка Арсова
 • Ред.проф.д-р Љупчо Николовски
 • Ред.проф.д-р Владимир Борозанов
 • Вон.проф.д-р Владимир Спасов
 • Ред.проф.д-р Стојанка Костовска
 • Ред.проф.д-р Глигор Џолев
 • Ред.проф.д-р Јовица Угриновски
 • Вон.проф.д-р Благој Мишев
 • Ред.проф.д-р Илија Џонов
 • Ред.проф.д-р Ристо Тренчев
 • Ред.проф.д-р Анте Поповски
 • Проф.д-р Воскресија Стефановска
 • Проф.д-р Милена Арсова Илиевска
 • Проф.д-р Александар Ставридис
 • В.н.сор.д-р Лазар Шендов
 • Доц.д-р Фимка Поп Петреска Кацарска
 • Проф.д-р Александар Пушевски
 • Проф.д-р Никола Силјановски
 • Проф.д-р Димитар Димитриев
 • Проф. д-р Ристо Љапчев
 • Проф. д-р Бора Мијалков
 • Проф.д-р Марија Христова
 • Проф. д-р Радослав Наумовски
 • Проф. д-р Драгољуб Трајановски