Национални проекти чиј носител е Медицинскиот факултет, финансирани од Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

  1. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2016 година, а носител е проф. д-р Весна Димовска Јорданова, „Евалуација на ефектите на ласер трабекулопластика како примарен третман кај пациенти со глауком со отворен агол” (завршен 2021).
  2. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2017 година, а носител е проф. д-р Марија Ралева, „Клинички аспекти на дијагностичката проценка на растројствата од аутистичниот спектар и коморбидните состојби кај деца и адолесценти” (завршен 2022).
  3. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2018 година, а носител е проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил  „Проценка на ефекти на дебелината врз миокардна структура и функција” (во тек).
  4. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2019 година, а носител е Асс. д-р Сашо Стојчевски, “Валидација на техника на биопсија на сентинел лимфни јазли кај пациентки со ендометријален карцином”.
  5. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2020 година, а носител е проф. д-р Даниела Миладинова и насл.доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, “Предтрансплантациона проценка на бубрежната функција кај донорите на бубрег со нуклеарно медицински методи наспроти математички формули”.
  6. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2021 година, а носител е проф. д-р Катерина Дамевска “Мукокутани промени после акутен COVID-19: проспективна кохортна стуидија”.
  7. Проектот беше прифатен и финансиран од Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2022 година, а носител е проф. д-р Рубенс Јовановиќ “Пост-транскрипциско стивнување (silencing) на теломеразна експресија во хепатално ткиво кај експериментални животни ин вив”.
  1. За 2018/19 година

Валидација на техника на биопсија на сентинел лимфни јазли кај пациентки со ендометријален карцином  Вонр. проф. д-р Сашо Стојчевски, Медицински факултет