Распоред за Јунска испитна сесија 2023-2024 година

Распоред на испитите за прва година Општа медицина

Распоред на испитите за втора година Општа медицина

Распоред на испитите за трета година Општа медицина

Распоред на испитите за четврта година Општа медицина

Распоред на испитите за петта година Општа медицина

Распоред на испитите за прва година Стручни медицински сестри/техничари

Распоред на испитите за втора година Стручни медицински сестри/техничари

Распоред на испитите за трета година Стручни медицински сестри/техничари

Распоред на испитите за прва година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за втора година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за трета година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за прва година Логопеди

Распоред на испитите за втора година Логопеди

Распоред на испитите за трета година Логопеди

Распоред на испитите за четврта година Академски Логопеди

Распоред на испитите за прва година Физиотерапевти

Распоред на испитите за втора година Физиотерапевти

Распоред на испитите за трета година Физиотерапевти

Распоред на испитите за прва година Инженери по медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за втора година Инженери по медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за трета година Инженери по медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за прва година Дипломирана акушерка/акушер

Распоред на испитите за втора година Дипломирана акушерка/акушер

Распоред на испитите за трета година Дипломирана акушерка/акушер