Редовни професори


Ред. проф. д-р Дејан Докиќ

Ред. проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил

Ред. проф. д-р Татјана Миленковиќ

Ред. проф. д-р Ненад Јоксимовиќ

Ред. проф. д-р Сашко Кедев

Ред. проф. д-р Гоце Спасовски

Ред. проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска

Ред. проф. д-р Силвана Јованова

Ред. проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ

Ред. проф. д-р Мери Трајковска

Ред. проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова

Ред. проф. д-р Петар Дејанов

Ред. проф. д-р Нико Беќаровски

Ред. проф. д-р Андон Чибишев

Ред. проф. д-р Ирина Пановска Ставридис

Ред. проф. д-р Марија Вавлукис

Ред. проф. д-р Маријан Бошевски

Ред. проф. д-р Весна Ристовска

Ред. проф. д-р Ѓулшен Селим

Ред. проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска

Ред. проф. д-р Снежана Марковиќ

Ред. проф. д-р Деска Димитриевска

Ред. проф. д-р Јагода Стојковиќ

Ред. проф. д-р Лидија Петковска

Ред. проф. д-р Злате Стојаноски

Ред. проф. д-р Ацо Костовски

Ред. проф. д-р Констандина Кузевска Манева

Ред. проф. д-р Светлана Кочева

Ред. проф. д-р Марина Крстевска Константинова

Ред. проф. д-р Аспазија Софијанова

Ред. проф. д-р Ирена Кондова Топузовска

Ред. проф. д-р Миле Босилковски

Ред. проф. д-р Дијана Никодијевиќ

Ред. проф. д-р Гордана Китева Тренчевска

Ред. проф. д-р Наталија Долненец Банева

Ред. проф. д-р Анита Арсовска

Ред. проф. д-р Игор Петров

Ред. проф. д-р Арбен Таравари

Ред. проф. д-р Емилија Цветковска

Ред. проф. д-р Антони Новотни

Ред. проф. д-р Викторија Вујовиќ

Ред. проф. д-р Бранислав Стефановски

Ред. проф. д-р Димитар Боневски

Ред. проф. д-р Лилјана Игњатова

Ред. проф. д-р Ненси Манушева

Ред. проф. д-р Славица Арсова Хаџи Анѓелковска

Ред. проф. д-р Весна Гривчева Пановска

Ред. проф. д-р Сузана Николовска

Ред. проф. д-р Надица Митреска

Ред. проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска

Ред. проф. д-р Горан Кондов

Ред. проф. д-р Зоран Караџов

Ред. проф. д-р Ѓорѓе Џокиќ

Ред. проф. д-р Владо Столески

Ред. проф. д-р Владимир Мирчевски

Ред. проф. д-р Александар Чапароски

Ред. проф. д-р Слободан Ристовски

Ред. проф. д-р Никола Јанкуловски

Ред. проф. д-р Миле Петровски

Ред. проф. д-р Ѓорѓи Јота

Ред. проф. д-р Сашко Јовев

Ред. проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова

Ред. проф. д-р Виктор Камилоски

Ред. проф. д-р Јасминка Нанчева

Ред. проф. д-р Билјана Кузмановска

Ред. проф. д-р Андријан Карталов

Ред. проф. д-р Милан Самарџиски

Ред. проф. д-р Зоран Божиновски

Ред. проф. д-р Даниела Георгиева

Ред. проф. д-р Весна Антовска

Ред. проф. д-р Марјан Стојовски

Ред. проф. д-р Јане Нетковски

Ред. проф. д-р Никола Николовски

Ред. проф. д-р Соња Топузовска

Ред. проф. д-р Јасна Богданска

Ред. проф. д-р Даница Лабудовиќ

Ред. проф. д-р Светлана Цековска

Ред. проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска

Ред. проф. д-р Ники Матвеева

Ред. проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска

Ред. проф. д-р Биљана Зафирова

Ред. проф. д-р Елида Митевска

Ред. проф. д-р Весела Малеска Ивановска

Ред. проф. д-р Бети Дејанова

Ред. проф. д-р Сунчица Петровска

Ред. проф. д-р Лидија Тодоровска

Ред. проф. д-р Људмила Ефремовска

Ред. проф. д-р Сања Манчевска

Ред. проф. д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска

Ред. проф. д-р Каќа Поповска Јовановска

Ред. проф. д-р Елена Трајковска Докиќ

Ред. проф. д-р Жаклина Цековска

Ред. проф. д-р Гордана Јанкоска

Ред. проф. д-р Весна Котевска

Ред. проф. д-р Ана Кафтанџиева

Ред. проф. д-р Гордана Петрушевска

Ред. проф. д-р Нели Башеска

Ред. проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева

Ред. проф. д-р Даниела Миладинова

Ред. проф. д-р Венјамин Мајсторов

Ред. проф. д-р Никола Лабачевски

Ред. проф. д-р Маја Сланинка Мицеска

Ред. проф. д-р Трајан Балканов

Ред. проф. д-р Димче Зафиров

Ред. проф. д-р Кочо Димитровски

Ред. проф. д-р Дејан Трајков

Ред. проф. д-р Весна Велиќ Стефановска

Ред. проф. д-р Бети Зафирова Ивановска

Ред. проф. д-р Ирина Павловска

Ред. проф. д-р Моме Спасовски

Ред. проф. д-р Фимка Тозија

Ред. проф. д-р Елена Ќосевска

Ред. проф. д-р Верица Попоска

Ред. проф. д-р Златко Јаќовски

Ред. проф. д-р Михаил Кочубовски

Ред. проф. д-р Гордана Ристовска

Ред. проф. д-р Ериета Николиќ Димитрова

Ред. проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева

Ред. проф. д-р Јордан Минов

Ред. проф. д-р Катарина Ставриќ

Ред. проф. д-р Елена Шукарова Ангеловска

Ред. проф. д-р Александар Петличковски