САМОЕВАЛУАЦИЈА


Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16 година

Самоевалуација за период 2016/17-2018/19 година

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2022 година

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци