1. Упис и заверка на летен семестар (I, III, V) ќе се одвива во периодот од 19.09.2022 до 30.09.2022 година

Потребни документи:

Индекс;

Пријавен лист за заверка на семестар;

Пријавен лист за упис на семестар

Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент – НБРМ

2. Пријавувањето на испити ќе се одвива во периодот од 19.09.2022 до 30.09.2022 година