1.Упис и заверка на летен семестар ќе се одвива во периодот од 16.01.2023 година до 27.01.2022 година

Потребни документи:

– Индекс;

– Пријавен лист за заверка на семестар;

– Пријавен лист за упис на семестар

– Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

– Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

2. Пријавувањето на испити ќе се одвива во периодот од 16.01.2023 година до 27.01.2023 година