УПИСИ 2022/2023

Слободни места на Медицински факултет Скопје за трет уписен рок

Во вториот уписен рок има слободни места за упис на нови студенти на следниве насоки

 • Радиолошки технолози Вонредни студенти 9 слободни места
 • Стручни медицински сестри / техничари Вонредни студенти 4 слободни места
 • Логопедија Вонредни студенти 7 слободни места
 • Физиотерапевти Вонредни студенти 10 слободни места
 • Инженер по медицинско лабораториска дијагностика Вонредни студенти 3 слободни места
 • Дипломирана акушерка / акушер Редовни студенти 18 слободни места со кофинансирање и Вонредни студенти 19 слободни места

Пријавување за третиот уписен рок е до 28.09.2022 година до 15 часот

Потребни документи за упис на префрлените кандидати

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk
и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ на МЕДИЦИНСКИ факултет

во I (прв) семестар

 

Запишување на студентите во I (прв) семестар на Медицинскиот факултет во Скопје ќе се врши на 12 и 13.09.2022 година (понеделник и вторник), од 8.30 до 15.00 часот.

При запишување кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1)

 • Индекс и студентска легитимација
 • Образец за запишување на семестар со таксена марка од 50 денари
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3

2)

 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на УКИМ, со назнака ИКСА на УКИМ, Медицински факултет
 • На сметката на Ректорат
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600103689 788-18
 • Приходна шифра: 723012-41

3)

 • Потврда за уплатени 1000 денари, за студентски информатор, наставна програма, електронска картичка за евиденција, одржување
  • На сметката на Медицинскиот факултет
  • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
  • Приходна шифра: 723119-41

 

4)Потврда за уплатена I прва рата школарина, и тоа: (100 евра-државна квота, 200 евра-кофинасирање)

 • На сметката на Медицинскиот факултет
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
 • Приходна шифра: 723119-41

 1. Конкурс за упис 2022-2023
 2. Прилог 1
 3. Прилог 2
 4. Прилог 3
 5. Прилог 4
 6. Конкурс – Кратки информации