ЦЕНТРИ


Центрите се формираат заради изведување, организирање и поттикнување на научноистражувачката и високообразовната дејност, пренесување на употребата на современите методи на работа, сознанијата и достигнувањата со мултидисциплинарен карактер. Центрите можат да вршат применувачка, односно апликативна дејност. Центри на Факултетот се: