1. Правилник за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања – август 2011
  2. Примерок на ДОГОВОР за кандидатите од третиот циклус студии кои се магистри
  3. Правилник за работа на етичката комисија за експерименти на животни
  4. Листа на потенцијални ментори за конкурс 2015-2016
  5. ПРАВИЛНИК за запишување и студирање на третиот циклус – докторски студии
  6. Помош во дизајнирањето на поднесокот за докторската дисертација
  7. Примерок на ДОГОВОР за кандидатите од третиот циклус студии
  8. Листа на потенцијални ментори за конкурс 2015-2016