I семестар

 1. Анатомија со хистологија
 2. Физиологија
 3. Медицинска етика
 4. Здравствена нега
 5. Патологија
 6. Промоција на здравје
 7. Странски јазик

II семестар

 1. Биохемија и биофизика
 2. Информатика во здравствената нега
 3. Здравствена нега
 4. Медицинска психологија
 5. Странски јазик

III семестар

 1. Диагностички методи
 2. Хигиена и екологија
 3. Интерна медицина
 4. Фармакологија
 5. Микробиологија со паразитологија
 6. Вовед во хумана генетика
 7. Супервизија

IV семестар

 1. Диагностички методи
 2. Геронтологија
 3. Јавно Здравје
 4. Педијатрија
 5. Здравствено и социјално законодавство

V семестар

 1. Хирургија
 2. Гинекологија и акушерство

VI семестар

 1. Здравствена нега во диспанзерни и патронажни услови
 2. Физикална медицина
 3. Медицинска диететика
 4. Онкологија
 5. Ургентна медицина
 6. Ментално здравје
 7. Здравствен менаџмент
 8. Здравствена социологија
 9. Основи на научната работа