СПИСАНИЈА


 1. Academic Medical Journal. ISSN 2671-3853; публикација на УКИМ Медицински факултет Скопје. Главен и одговорен уредник – проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска. https://amj.mk/index.php/amj
 2. Македонски медицински преглед, ISSN 0025-1097, списание на Македонското лекарско друштво; главен и одговорен уредник проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ. https://mld.mk/mmp/
 3. Епилепсија и Неврологија,списание на Лига против епилепсија на Република Северна Македонија со меѓународно учество, ISSN 1409-617 X, главен и одговорен уредник проф. д-р Дијана Никодијевиќ и проф. д-р Емилија Цветковска. Списанието нема веб страница
 4. Прилози, ISSN 1857-9345; списание на Македонската академија за наука и уметност (МАНУ). Главен и одговорен уредник академик проф. д-р Нада Поп-Јорданова. http://www.manu.edu.mk/prilozi/
 5. International Medical Journal Medicus, списание на Здружението на лекари Албанци од Македонија; главен и одговорен уредник проф. д-р Невзат Елези. https://imjm.mk/  https://www.medalb.com/
 6. Македонско списание за офталмологија, ISSN 1857-9523, списание на Здружението на офталмолози на Македонија; главен и одговорен уредник проф. д-р Весна Димовска-Јорданова. http://www.zom.mk/
 7. Macedonian Journal of Anesthesia, ISSN 2545-4366, списание на Здружението на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување; главен и одговорен уредник проф. д-р Мирјана Шошолчева. http://e-mja.finki.ukim.mk/
 8. Journal of Morphological Sciences, ISSN 2545-4706, списание на Македонската асоцијација на доктори по анатомија; главен и одговорен уредник проф. д-р Билјана Зафирова. http://www.jms.mk/jms
 9. Архиви на јавното здравје, ISSN 1857-7148, издавач Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија, главен и одговорен уредник проф. д-р Гордана Ристовска.  https://www.iph.mk/multimedija/dokumenti/arhivi-na-javnoto-zdravje/    https://www.id-press.eu/aph/
 10. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, ISSN 1409-8814;
 11. Balkan Journal of Medical Genetics, ISSN 1311-0160; издавач Македонска академија на науките и уметностите, еден од главните уредници е д-р Дијана Плашеска-Каранфилска. http://www.bjmg.edu.mk/editorial.asp
 12. Macedonian Veterinary Review, ISSN 1857-7425; главен и одговорен уредник проф. д-р Лазо Пендовски. https://macvetrev.mk/
 13. Македонски фармацевтски билтен, издавач е Македонско фармацевтско друштво; главен и одговорен уредник проф. д-р Светлана Кулеванова. https://bulletin.mfd.org.mk/
 14. Македонски стоматолошки преглед, ISSN 0350-8129; издавач е Стоматолошки факултет Скопје, главен и одговорен уредник проф. д-р Ќиро Ивановски.
 15. Дефектолошка теорија и практика, издавач Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Македонско научно здружение за аутизам, Сојуз на дефектолози на Р.С.Македонија, главен и одговорен уредник проф. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска; http://jser.fzf.ukim.edu.mk/
 16. BANTAO Journal, ISSN 1312-2517, издавач Здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи од балканските градови; главен и одговорен уредник проф. д-р Гоце Спасовски. https://www.bantaojournal.com/

ЛИНКОВИ ДО ОСТАНАТИ СПИСАНИЈА


 1. http://www.elsevier.com/wps/find/journal_browse.cws_home
 2. http://www.nature.com/siteindex/index.html
 3. http://www.bmjjournals.com/
 4. Croatian Medical Journal, Croat Med J – ISSN 0353-9504, Journal of the Medical Schools at the Universities in Zagreb, Osijek, Rijeka, and Split. http://www.cmj.hr
 5. Diabetes Care. http://care.diabetesjournals.org/
 6. Circulation. http://circ.ahajournals.org
 7. The Journal of Family Practice. http://www.jfponline.com
 8. Lancet. http://www.thelancet.com/search
 9. JAMA. http://jama.ama-assn.org
 10. The New England Journal of Medicine. http://content.nejm.org