ДЕКАН


Проф. д-р Светозар Антовиќ
Деканот е раководен орган. Деканот го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство, во согласност со Статутот на Универзитетот.Вршењето на должноста декан е неспоиво со вршењето на друга државна функција или функција во политичка партија.

Продекани

Продекан за настава – Проф. д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска

Продекан за наука – Проф. д-р Марија Вавлукис

Продекан за специјализации и супспецијализации – Проф. д-р Симон Трпески

Продекан за меѓународна соработка – Проф. д-р Рубенс Јовановиќ