Потребни документи за добивање диплома се:

  1. Фотокопија од Уверение за дипломирање
  2. Уплатница од 4.000,00 денари за студенти по ЕКТС систем, или 3.000,00 денари за студенти кои не се по ЕКТС систем на жиро с-ка на Медицински факултет
  3. БАРАЊЕ/Образец за издавање диплома

Потребни документи за добивање диплома по итна постапка:

  1. Фотокопија од Уверение за дипломирање
  2. Уплатница од 3.000,00 денари за студенти по ЕКТС систем на жиро с-ка на Медицински факултет или 2.000,00 денари за студенти кои не се по ЕКТС систем на жиро с-ка на Медицински факултет
  3. Уплатница од 3.000,00 денари на жиро с-ка на Ректорат
  4. БАРАЊЕ/Образец за издавање диплома по итна постапка