Дополнување на огласот за ЈЗУ

Во прилог е дополнувањето на огласот за пријавување на кандидати за запишување односно одобување на специјализација и субспецијализација на здравствени работници со високо образование од областа на Медицинатаза 2018 година