д-р Александар Караѓозов

д-р Александар Караѓозов


Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Водњанска 17
Титула д-р
Звање Редовен професор
Институција Клиника за дигестивна хирургија
Катедра Катедра за хирургија

Професор

1 Хирургија Сем 8 РЕД Мед
2 Хирургија Сем 9 РЕД Мед
3 Хирургија – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
4 Хирургија – семинар Сем 11 РЕД Мед
5 Здравствена нега на хирушки болни и болни од сродните области Сем 5 РЕД МСТ
6 Здравствена нега во радиологија Сем 3 РЕД РТ
7 Хирургија Сем 8 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Здравствена нега на хирушки болни и болни од сродните области Сем 5 РЕД МСТ