д-р на наука Александар Чапароски

д-р на наука Александар Чапароски


Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Водњанска 17
Титула д-р
Звање Редовен професор
Институција Клиника за неврохирургија
Катедра Катедра за хирургија

Професор

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Хирургија Сем 8 РЕД Мед
4 Хирургија Сем 9 РЕД Мед
5 Хирургија – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Хирургија – семинар Сем 11 РЕД Мед
7 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
8 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
9 Хирургија Сем 8 РЕД Мед-нова