д-р Александар Шиколе

д-р Александар Шиколе


Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија Водњанска 17
Титула д-р
Звање Редовен професор
Институција Клиника за нефрологија
Катедра Катедра за интерна медицина

Професор

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
7 Здравствена нега на интернистички болни со интерна медицина, дерматовенерологија и инфективни болест Сем 3 РЕД МСТ
8 Здравствена нега во диспанзерски и патронажни услови Сем 6 РЕД МСТ
9 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
10 Интерна медицина со дерматовенерологија Сем 3 РЕД Ф
11 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
12 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
13 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
14 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед