доктор на науки Билјана Герасимовска Китановска

Билјана Герасимовска Китановска


picture Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија
Титула доктор на науки
Звање Виш научен соработник
Институција Клиника за нефрологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Основи на научна работа Сем 4 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
3 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
5 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
6 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
7 Фамилијарна медицина Сем 10 РЕД Мед
8 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
9 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
10 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД МСТ
11 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД РТ
12 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
13 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД Л
14 Основи на научноистражувачка работа Сем 6 РЕД Ф
15 Основи на научна работа Сем 4 РЕД Мед-нова
16 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
17 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
18 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
19 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова