научен соработник Јасминка Нанчева

Јасминка Нанчева


picture Адреса на раб. Клиника за ортопедски болести ул.Водњанска бр.17
Титула научен соработник
Звање Виш научен соработник
Институција Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување
Катедра Катедра за анестезиологија со реанимација


Професор

1 Анестезиологија со реанимација Сем 9 РЕД Мед
2 Здравствена нега Сем 1 РЕД МСТ
3 Здравствена нега Сем 2 РЕД МСТ
4 Ургентна медицина со анестезија и реанимација Сем 6 РЕД МСТ
5 Ургентна медицина со анестезиологија и реанимација Сем 5 РЕД РТ
6 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-нова
7 Анестезиологија со реанимација и терапија на болка Сем 9 РЕД Мед-нова
8 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-2017
9 Терапија на болка Сем 10 ИЗБ Мед
10 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ МСТ
11 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ РТ
12 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ Л
13 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ Ф
14 Комплемнтарна медицина Сем 11 ИЗБ Мед-нова

Асистент

1 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед
2 Анестезиологија со реанимација Сем 9 РЕД Мед
3 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-нова
4 Прва медицинска помош Сем 2 РЕД Мед-2017
5 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ МСТ
6 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ РТ
7 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ Л
8 Терапија на болка Сем 1 ИЗБ Ф
9 Комплемнтарна медицина Сем 11 ИЗБ Мед-нова