Нефролог, Доктор на медицински науки Весна Герасимовска

Весна Герасимовска


picture Адреса на раб.
Титула Нефролог, Доктор на медицински науки
Звање Виш научен соработник
Институција Клиника за нефрологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
6 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
8 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
9 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
10 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
11 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
12 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова